"Pomoz mi, abych to dokázal sám" M. Montessori

Miniškolka s prvky Montessori při RKC Chaloupka

Repinova 19
Ostrava
70200
724 937 846
596 133 377
info (at) rcchaloupka.cz

Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Chceme dětem pomoci na jejich náročné a tolik krásné cestě životem. Prožít aktivní a šťastné dětství. Vytvoříme jim podnětné, pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Snažíme se rozvíjet všestranné nadání dětí. Používáme respektující přístup, kdy lektor respektuje dítě a jeho potřeby a zároveň dítě respektuje přirozenou autoritu dospělých. Našim cílem je zdravě sebevědomé, samostatné dítě plné empatie, které si uvědomuje svou roli a důležitost ve společnosti.

Protože využíváme prvků pedagogiky Marie Montessori, budeme zachovávat klasické schéma, kdy učitel je prostředníkem pro získávání vědomostí a znalostí o světě a dítě je jeho partnerem a zdrojem inspirace. Tato cesta pomáhá v dětech probudit zdravou touhu po vědění, vzdělání a samostatné práci.

Program pokrývá všechny oblasti vývoje dítěte, nabízí stimulaci a rozvoj všech smyslů a dovedností, které dítě potřebuje pro svůj život a seznámí tak dítě s realitou.

Program je vytvořen v souladu s koloběhem ročního období a tak učí děti respektu k přírodě.

Prvky programu jsou individuálně přizůsobeny konkrétní skupině dětí, jejich věku, zájmu a schopnostem

Preferujeme praktické činnosti, které:

·         Rozvíjejí schopnost sebeobsluhy a sebeurčení ve společnosti, jako důležitého jedince a zároveň schopnosti empatie a pomoci potřebným.

·         Tříbí všechny smysly.

·         Seznamují děti s přirozeným koloběhem ročních období, života a přírodními jevy.

·         Podporují bezprostřední kontakt s přírodou.

·         Umožňují celkový kulturní rozvoj osobnosti pomocí prožitkového učení i návštěv divadla, muzeí, ekologických farem apod.

·         Zaměřují se na environmentální výchovu pomocí praktických činností – pěstování rostlin, třídění odpadu, práce na zahradě, v lese.

·         Upevňují zásady zdravého životního stylu – zdravá výživa, seznámení s lokálními producenty potravin, pravidelný pohyb, otužování.

·         Utvářejí zdravé povědomí o součinnosti mezi MŠ a rodiči na různých výchovných a prospěšných dobrovolných akcích.

·         Rozvíjejí společenské vztahy a vlastnosti jako – schopnost empatie, ohleduplnost, umění nabídnout pomoc, slušnost, vlídnost, sebeovládání, zvládání agresivity, umění relaxace a všechny ostatní vlastnosti, které umožňují dětem seberealizaci, schopnost plně přijímat podněty z okolního světa, fungovat jako zdravý jedinec ve společnosti, podporují samostatné myšlení a schopnost vyhodnocení dané situace a svých možností.

·         Podporují kreativitu dětí jak ve smyslu výtvarné a pracovní činnosti, tak ve formě vyprávění příběhů, hudebního projevu a dramatizace.

·         Pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu a schopnost správných řečových dovedností.

·         Využívají hlavně samostatné práce dítěte, kdy lektor je pouze průvodcem.

 

 

 

 

Řídíme se dle těchto výchovně-vzdělávacích postupů:

·         Lektor je naslouchajícím a trpělivým průvodcem dítěte. Sleduje jeho práci a potřeby a případně nabízí vhodné činnosti.

·         Respektujeme osobní prostor dítěte – práce na vlastním koberečku či stolečku.

·         Držíme se zásady tzv. Trojstupňové výuky – představit, pojmenovat, poznat.

·         Umožňujeme dětem opakovat činnosti do tzv. nasycení, abychom umožnili pochopení prožitku a pomohli tak vytvoření pevného ukotvení v paměti.

·         Každou činnost dítě provádí v klidu.

·         Po ukončení práce s pomůckou si pomůcku sám, či s pomocí lektora nebo spolužáka odnese na vyhrazené místo, odkud si pomůcku sám vzal. Děti se tak učí, že vše má své místo a svůj řád. Pohybují se v neustále přehledně uspořádaném prostředí, což vnáší do života klid.

 

Metody a formy vzdělávání MŠ

·         Upřednostňujeme takové postupy, které respektují potřebu samostatné práce a připravenost jednotlivce k dané činnosti.

·         Veškeré vzdělávací aktivity podáváme formou hry či jinak zábavné a poutavé formy.

·         Umožňujeme dětem, aby samy představily danou věc svým spolužákům dle hesla „nech mne učit a zapamatuji si to“.

·         Používáme jak certifikovaných pomůcek Montessori, tak vlastních materiálů, které mají děti neustále k dispozici.

·         Vzdělávací činnosti probíhají formou tematických celků, které na sebe vždy volně navazují. Respektujeme však aktuální náladu a potřeby dětí.

·         Preferujeme činnosti, které splňují zásady předškolního vzdělávání jako: pozorování, experiment, prožitkové učení, praktické činnosti.

·         Metody výuky jsou převážně individuální ale také skupinové a frontální.